Opći uvjeti poslovanja

Na temelju čl.18. Zakona o posredovanju u prometu nekretninama (NN 107/07)

Splitski rišpet d.o.o Split, Put Plokita 87 OIB: 04982797967
(Objektiv nekretnine) donosi slijedeće

OPĆE  UVJETE  POSLOVANJA

1.  Ponuda
Ponuda agencije Splitski rišpet d.o.o za poslovanje nekretninama, temelji se na podacima koje zaprimamo pismenim, usmenim ili elektronskim putem, te je uvjetovana potvrdom. Zadržavamo mogućnost zabune, greške, prethodne prodaje ili odustajanja vlasnika nekretnine. Naše ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati u povjerenju i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.

2.  Obveze Agencije
-  zaključiti Ugovor o posredovanju s Nalogodavcem (standardni ili isključivi);
-  nastojati naći treću osobu i dovesti je u vezu s Nalogodavcem radi zaključivanja posredovnog posla;
-  procijeniti tržišnu vrijednost nekretnine i upoznati Nalogodavca s njom;
-  upozoriti Nalogodavca na eventualne nedostatke na nekretnini, kao i sa stanjem na tržištu;
-  obaviti kontrolu isprava, potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla, te iste predočiti Nalogodavcu;
-  upoznati Nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine;
-  obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na način koji odredi Agencija;
-  omogućiti pregled nekretnine (organizacija i vođenje);
-  čuvati osobne podatke Nalogodavca, te ostale podatke po nalogu Nalogodavca kao poslovnu tajnu;
-  obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostim, značajnim za namjeravani posao koje su nam poznate;
-  posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla;
-  prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (Predugovora ili Ugovora);
-  u ime Nalogodavca urudžbirati potrebnu dokumentaciju kod nadležne Porezne uprave i zemljišnoknjižnog odjela nadležnog Suda;
Smatra se da je Agencija omogućila Nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
neposredno odveo ili uputio treću osobu Nalogodavcu u razgledanje predmetne nekretnine,
organizirao susret između Nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;
Nalogodavcu priopćio ime, adresu,  broj telefona, telefaksa, e-mail adrese treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

3.  Obveze nalogodavca
-  zaključiti Ugovor o posredovanju s Agencijom (standardni ili isključivi);
-  dati Agenciji na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno pravo na nekretnini koja je predmet posredničkog posla;
-  obavjestiti Agenciju o svim bitinim podacima, što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu;
-  osigurati Agenciji i osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine u pratnji posrednika;
-  odmah nakon zaključivanja posredovanog posla, odnosno Predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao, odnosno Ugovor, Agenciji isplatiti ugovorenu naknadu (proviziju);
-  nadoknaditi Agenciji troškove učinjene tijekom posredovanja, koji prelaze uobičajene troškove posredovanja;
-  obavjestiti Agenciju pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio Agenciju, a posebno o promjenama povezanih s vlasništvom na nekretnini.
Nalogodavac je odgovoran za štetu, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja pravnog posla. Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane, prema Agenciji ili trećoj ugovornoj osobi koja je poslana od strane Agencije. Ukoliko je to slučaj, stranke ugovaraju da je nalogodavac dužan platiti Agenciji troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade (provizije) za posredovani posao.

4.  Ostvarivanje prava na naknadu
Agencija stječe pravo na naknadu (proviziju) u cijelosti, u trenutku zaključenja posredovanog posla (potpisom Predugovora) kojim se Nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao, odnosno Ugovor. Naknada se isplaćuje Agenciji istodobno ili neposredno nakon zaključenja pravnog posla za koji je agencija posredovala, odnosno potpisom Predugovora dviju ugovornih strana.
Ukoliko Nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla dužan je isplatiti stvarne troškove glede utrošenog vremena, oglašavanja i ostalih troškova, a sve prema posredničkoj tarifi.
Nalogodavac je dužan platiti naknadu (proviziju) i kad je s osobom s kojom ga je u vezu dovela Agencija, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a koji je iste vrijednosti kao i pravni posao, odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.
Agencija ima pravo na naknadu ako, bračni drug, odnosno izvanbračni drug, potomak, roditelj nalogodavca, ili da je nalogodavac direktor ili vlasnik trgovačkog društva, zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Agencija Nalogodavca dovela u vezu.
Naknada (provizija) obuhvaća i uobičajene troškove posredovanja, osim onih posebno ugovorenih.
Agencija ima pravo na naknadu i kad ona nije u ugovoru o posredovanju izričito ugovorena. Visina naknade  utvrđuje se posredničkom tarifom.

5.  Iznosi naknada
Dalje navedeni postoci plaćaju se kao posrednička naknada (provizija).
5.1. Kupnja
-  Posrednička naknada (provizija) iznosi 2-3 % uvećano za iznos PDV-a, od postignute kupoprodajne cijene, a kod nalogodavca s kojim imamo Isključivi posrednički Ugovor, naplaćujemo prema iznosu ugovorenom i navedenom u istom.
5.2. Prodaja
Posrednička naknada (provizija) iznosi 2-3 % uvećano za iznos PDV-a, od postignute kupoprodajne cijene, a kod nalogodavca s kojim imamo Isključivi posrednički Ugovor, naplaćujemo prema iznosu ugovorenom i navedenom u istom.
5.3. Najam
Kod Ugovora o najmu (ugovoreno trajanje najma do 5 godina) naplaćuje se jednokratno, 100% iznosa mjesečne najamnine uvećano za iznos PDV-a, kod Ugovora duljih od 5 godina trajanja najma naplaćujemo jednokratno 150% iznosa mjesečne najamnine uvećano za iznos PDV-a.
U iznos provizije uključeno je slijedeće: sastavljanje Predugovora/Ugovora, predaja prijedloga za uknjižbu prava vlasništva u zemljišnim knjigama nadležnog Suda na ime kupca i urudžbiranje potrebne dokumentacije za prijavu poreza na promet nekretnina kod nadležne Porezne uprave.
6. Prestanak ugovora
Stranke mogu odustati od Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanog razloga. Nalogodavac je u tom slučaju dužan nadoknaditi Agenciji učinjene troškove.
Ako je u roku od jedne godine od prestanka Ugovora o posredovanju u prometu nekretninama, Nalogodavac zaključio posredovani pravni posao s osobom kojom ju je u vezu dovela Agencija, dužan je Agenciji nadoknaditi posredničku proviziju u cijelosti.
Ugovor o posredovanju zaključen je na određeno vrijeme i može se raskinuti prije isteka ugovorenog vremena isključivo pisanim otkazom bilo koje od ugovorenih strana, ukoliko nije što drugo ugovoreno Ugovorom o posredovanju. Ako otkazni rok nije izričito određen ugovorom o posredovanju, otkazni rok iznosi 8 dana od primitka otkaza. Kada je ugovor o posredovanju u prometu nekretninama prestao otkazom, Nalogodavac je dužan nadoknaditi Agenciji učinjene troškove.

7. Opće odredbe i rješavanje sporova
Na odnose između Nalogodavca i Agencije proizašle iz Ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja, niti Ugovorom o posredovanju, podredno se primjenjuju opće odredbe o Ugovoru o posredovanju, kao i ostale odredbe Zakona o obveznim odnosima.
Moguće sporove će rješavati nadležni sud u Splitu.

8. Primjena općih uvjeta poslovanja
Ovi opći uvjeti poslovanja, primjenjuju se počevši od 22.ožujka 2012. godine.

U Splitu; 22.ožujka 2012.godine.